Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je Ing. Tereza Benešová, se sídlem Sokolská 1793/50, Praha 2, 120 00, IČ: 88168638, DIČ: CZ8558302181.

II. Objednávka

 1. Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí emailem. Poté, co Kupující obdrží e-mailem potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
 2. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonní číslo je požadováno zdůvodu kontaktování Kupujícího Přepravcem před doručením zásilky.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.maniafitnesswear.cz Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

III. Cena

1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění zákazníků změnit ceny v internetovém obchodě. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající není plátcem DPH.

IV. Způsoby platby a převzetí zboží

 1. V hotovosti při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím přepravce zvoleného Prodávajícím (dále jen Přepravce). Balné a poštovné pro objednávky v ČR do hodnoty 1900 CZK je 90 CZK, pro objednávky v SR do hodnoty 75 EUR je 6 EUR. Pro zásilky o hodnotě vyšší než 1900 CZK resp. 75 EUR je balné a poštovné zdarma.
 2. V hotovosti/platební kartou při osobním zboží. Zboží je při osobním odběru rezervováno po dobu 14 dní, nedohodne-li si Prodávající s Kupujícím pozdější odběr zboží. Osobní převzetí zboží je možné po dohodě s Prodávajícím. Při osobním převzetí nejsou Kupujícímu účtovány žádné další poplatky.
 3. Bankovním převodem/platební kartou/přes PayPal na účet Prodávajícího před odesláním zboží. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet. Pokud se nejedná o osobní převzetí, balné a poštovné pro objednávky v ČR do hodnoty 1900 CZK je 100 CZK, pro objednávky v SR do hodnoty 75 EUR je 6 EUR. Pro zásilky o hodnotě vyšší než 1900 CZK resp. 75 EUR je balné a poštovné zdarma.
 4. V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

V. Doba dodání zboží

1. Dobu dodání zboží upřesní Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 1. V případě, že je doba dodání uvedena i na stránkách Prodávajícího, je určující doba dodání uvedená v potvrzení objednávky.

VI. Dárkové poukazy

 1. Při objednání a zakoupení dárkového poukazu postupuje zákazník stejně jako u ostatních produktů. Dárkový poukaz je následně zaslán nebo předán fyzicky zákazníkovi, po předchozí domluvě je rovněž možné zaslat dárkový poukza elektronicky.
 2. Každý dárkový poukaz má unikátní kód, který je potřeba zadat při objednávce, kdy je poukaz uplatněn. Kód je možné zadat do políčka “poznámka k objednávce”.
 3. Pokud je hodnota poukazu nižší než celková hodnota objednávky, na kterou je poukaz uplatňován, musí zákazník zaplatit částku, která přesahuje hodnotu dárkového poukazu.
 4. Pokud je hodnota poukazu vyšší než celková hodnota objednávky, na kterou je poukaz uplatňován, může zákazník zbývající hodnotu poukazu použít na další nákup.
 5. Platnost dárkových poukazů je 1 rok od zakoupení. Přesné datum platnosti je vždy uvedeno dole na poukazu.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 1. Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů.
 2. Zboží musí být vráceno na adresu sídla Prodávajícího, osobně nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 3. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, původního obalu apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura.
 4. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno včetně poplatku za balné a poštovné. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
 5. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění “Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis.”

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech: kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává

kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

IX. Délka záruční doby

1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

X. Reklamace

 1. Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží od Přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci. V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.
 2. V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.
 3. Místo uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží bude určeno po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne zaslat reklamované zboží na adresu dohodnutou s Prodávajícím, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.
 4. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.
 5. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je praní oblečení v pračce nebo za vyšších teplot, než povoluje výrobce.

XI. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Uzavřením kupní smlouvy souhlasíte se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození.
 2. Vaše osobní údaje jsou využívány výhradně pro naši vnitřní potřebu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud nezvolíte jinou možnost, souhlasíte také se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Vaše osobní údaje nejsou (bez vašeho předchozího souhlasu) poskytovány třetím osobám. Výjimkou může být námi pověřený zpracovatel nebo smluvní dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, nezbytném pro bezproblémové doručení zásilky. Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 4. Vámi poskytnuté osobní údaje (při registraci, ve vašem uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) musí být uváděny správně a pravdivě, v případě změny osobních údajů je nezbytné, abyste nás o této změně bez zbytečného odkladu informovali. Uzavřením kupní smlouvy potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 5. Pokud byste se domnívali, že je zpracování vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat o vysvětlení a napravení tohoto stavu.
 6. Máte právo přístupu k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Dále máte právo požádat o informaci o zpracování vašich osobních údajů, která vám bude poskytnuta, za tyto informace může být požadována přiměřená úhrada nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Další podrobnosti o Ochraně a zpracování osobních údajů naleznete zde

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání objednávky Kupujícím.
 2. Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.